هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران tag:http://moranli.mihanblog.com 2017-09-20T10:53:46+01:00 mihanblog.com هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران 2015-12-19T14:36:21+01:00 2015-12-19T14:36:21+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/71 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا ) ]]> هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا 2015-12-11T14:23:39+01:00 2015-12-11T14:23:39+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/70 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران ]]> هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا 2015-12-06T14:31:36+01:00 2015-12-06T14:31:36+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/69 ]]> هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا ) 2015-08-16T17:21:33+01:00 2015-08-16T17:21:33+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/68 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا ) هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه  1394/5/30    ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشدتوسلات:آزاداز عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوصاهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )

هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )
هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه  1394/5/30    ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشد

توسلات:آزاد

از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص


اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )


آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.


مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا ) 2015-08-10T06:53:55+01:00 2015-08-10T06:53:55+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/67 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه  1394/5/22ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشدتوسلات:آزاداز عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه 1394/5/22ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشد

توسلات:آزاد


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص


اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )


آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.


مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا ) 2015-08-05T19:17:15+01:00 2015-08-05T19:17:15+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/65 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه  1394/5/15ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشدتوسلات:آزاداز عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در مرکز بخش موران (زهرا )
هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه 1394/5/15ساعت10شب درمرکزبخش موران (روستای زهرا) دایر میباشد

توسلات:آزاد


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص


اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )


آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا.


مکان:مسجد جامع حضرت زهرا (س)هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا 2014-03-25T04:52:45+01:00 2014-03-25T04:52:45+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/64 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه  1393/1/7ساعت8شب دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشدتوسلات:آزاداز عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی آقای شهزاد عبدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهراهیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب پنجشنبهدر مورخه 1393/1/7ساعت8شب دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشد

توسلات:آزاد


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص


اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )


آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا


منزل شخصی آقای شهزاد عبدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
]]>
عیدفطرمبارک 2013-08-08T18:14:25+01:00 2013-08-08T18:14:25+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/63 عیدفطرمبارکبرای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید
عیدفطرمبارکبرای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید


]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا 2013-05-08T17:08:28+01:00 2013-05-08T17:08:28+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/62 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته روز جمعه در مورخه  1392/2/20ساعت11صبح دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشدتوسلات:حضرت فاطمه زهرا(س)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی آقای میرمحمود سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهراهیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته روز جمعه در مورخه


 1392/2/20ساعت11صبح دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشد

توسلات:حضرت فاطمه زهرا(س)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص


اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )


آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا


منزل شخصی آقای میرمحمود سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
]]>
وصیت حضرت زهرا(من کلام : اشراق مراغه ای - سعید نجفقلی زاده) 2013-05-08T17:03:03+01:00 2013-05-08T17:03:03+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/61  وصیت حضرت زهرا(من کلام : اشراق مراغه ای - سعید نجفقلی زاده) گل باشیمی آل دیزون اوسته - جان دوداقا گلدی عموغلی ظلمیله بو غصه لی قلبی - محنت اوخی دلدی عموغلی خداحافظ حیدر - حلال ایت زهرانی گوزون یاشین توکمه - سنی زینب جانی علی جانم - علی جانمگل باشیمی آل دیزون اوسته - جان دوداقا گلدی عموغلی ظلمیله بو غصه لی قلبی - محنت اوخی دلدی عموغلی خداحافظ حیدر - حلال ایت زهرانی گوزون یاشین توکمه - سنی زینب جانی علی جانم - علی جانم *** قویما حسین گوز یاشی توکسون - نازیله ساخلا حسنینی تاب ایل  وصیت حضرت زهرا(من کلام : اشراق مراغه ای - سعید نجفقلی زاده)

گل باشیمی آل دیزون اوسته -
جان دوداقا گلدی عموغلی
ظلمیله بو غصه لی قلبی - محنت اوخی دلدی عموغلی
خداحافظ حیدر - حلال ایت زهرانی
گوزون یاشین توکمه - سنی زینب جانی
علی جانم - علی جانم

گل باشیمی آل دیزون اوسته - جان دوداقا گلدی عموغلی
ظلمیله بو غصه لی قلبی - محنت اوخی دلدی عموغلی
خداحافظ حیدر - حلال ایت زهرانی
گوزون یاشین توکمه - سنی زینب جانی
علی جانم - علی جانم
***
قویما حسین گوز یاشی توکسون - نازیله ساخلا حسنینی
تاب ایلمز زینبیم آغلار - گورسه گوزی یاشلی حسینی
بالالاری یوخلات - ئوزون صونرا خواب ایت
حسین سو ایسته سه - اونی تیز سیراب ایت
علی جانم - علی جانم
***
شرم ایدورم ایلیم عنوان - نیلدی منلن در و دیوار
گوردی بیر ایش ثانی ظالم - یاره لدی سینه می مسمار
یارامدان قان گلدی - چخور جان دوداقدان
بابام پیشواز ایلر - یارالی قوناقدان
علی جانم - علی جانم
***
من کیمی مظلوم ئولن اولماز - حالیمه آغلا یانا یانه
لطف ایله بو جسم ضعیفی - غسل و کفن ایله شبانه
گجه یاری دفن ایت - بو خواهش وار سندن
اماندور گلمه سین - باشیم اوسته دشمن
علی جانم - علی جانم

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا 2013-04-03T04:43:48+01:00 2013-04-03T04:43:48+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/60 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه  1392/1/15ساعت 9شب دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشدتوسلات:حضرت فاطمه زهرا(س)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی آقای مصعود اجارودیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلر زهراهیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه

 1392/1/15ساعت 9شب دربخش موران (روستای سیدلرزهرا) دایر میباشد

توسلات
:حضرت فاطمه زهرا(س)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص

اهالی روستای زهرا,سیدلر
,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا

منزل شخصی آقای مصعود اجارودیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران

]]>
شعر ترکی -درباره حضرت فاطمه (س) 2013-04-03T04:38:56+01:00 2013-04-03T04:38:56+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/59 شعر ترکی -درباره حضرت فاطمه (س)دیشب تو هئیت سینه زنی بود که شعر زیر رو خوندند.من هم خوشم اومد گفتم بذارم توی وبلاگ. چون همه بازدید کنندگان ترکی بلد نیستند واسه همین شعر رو هم با صدای خودم خونده ام و براتون گذاشتم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و من رو هم تو دعاهاتون بیاد بیارین. هوالحبیبمولانین الدن زهراسی گئتدی درّ حیانین دریاسی گئتدی قلب علی زهرا ائیلن صفا تاپاردی زهرا گئدنده عالمین صفاسی گئتدی دریای لطف و صفا علیدور هر دردین اولسا دوا علیدور اما دوای درد مولا فاطمیدور ا شعر ترکی -درباره حضرت فاطمه (س)
دیشب تو هئیت سینه زنی بود که شعر زیر رو خوندند.من هم خوشم اومد گفتم بذارم توی وبلاگ. چون همه بازدید کنندگان ترکی بلد نیستند واسه همین شعر رو هم با صدای خودم خونده ام و براتون گذاشتم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و من رو هم تو دعاهاتون بیاد بیارین. هوالحبیب

مولانین الدن زهراسی گئتدی
درّ حیانین دریاسی گئتدی
قلب علی زهرا ائیلن صفا تاپاردی
زهرا گئدنده عالمین صفاسی گئتدی

دریای لطف و صفا علیدور
هر دردین اولسا دوا علیدور
اما دوای درد مولا فاطمیدور
افسوس علینین دردین دواسی گئتدی

زهرا او درّ دریای عصمت
اولدی فدای دین و ولایت
عالم بو دردی ائتمز فراموش
شهر مدینه تاریک و خاموش
حسین یاتیپ مولا باخور فکر عالمینده
نئجه دئسین حسینینه آناسی گئتدی

دانلود

جهت مشاهده معنی شعر به لینک زیر برید.

تورکی شعرلر با ترجمه فارسی


]]>
وصیت نامه حضزت فاطمه الزهرا (س) 2013-03-25T00:40:37+01:00 2013-03-25T00:40:37+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/58 وصیت نامه حضزت فاطمه الزهرا (س)وصیت خانوم فاطمه زهرا (س) حضرت زهرا علیه السلام فرمودن : یا علی جان آن روز که با من معاشرت کردی خیانتی از من ندیدی من در این مدت به امر تو مخالفت نکردم . حضرت علی (ع) فرمودند من از شما گله مند نیستم شما دانا تر نیکوتر و پرهیزکارتر و کریم تر از آن که من راجع به مخالفت خود شما را ملامت نمایم من از فراق شما فوق العاده نگرانم ولی چه کنم این امر ((موت)) چاره پذیر نیست به خدا قسم که مصیبت پیغمبر (ص) و شما برای من خیلی بزرگ و ناگوار است . ازدست دادن وصیت نامه حضزت فاطمه الزهرا (س)

http://s1.picofile.com/file/7702570535/erfan_m_12132854.jpg

وصیت خانوم فاطمه زهرا (س) حضرت زهرا علیه السلام فرمودن : یا علی جان آن روز که با من معاشرت کردی خیانتی از من ندیدی من در این مدت به امر تو مخالفت نکردم . حضرت علی (ع) فرمودند من از شما گله مند نیستم شما دانا تر نیکوتر و پرهیزکارتر و کریم تر از آن که من راجع به مخالفت خود شما را ملامت نمایم من از فراق شما فوق العاده نگرانم ولی چه کنم این امر ((موت)) چاره پذیر نیست به خدا قسم که مصیبت پیغمبر (ص) و شما برای من خیلی بزرگ و ناگوار است . ازدست دادن شما برایم بی نهایت دشوار است . انالله و انا الیه راجعون . بعد از این گفتگوها علی و فاطمه هر دو گریه کردند حضرت ساعتی سر مبارک حضرت فاطمه (س) را به دامن گرفت و به سینه خود چسباند  و به ان بانو فرمود : هر وصیتی داری بکن ، زیرا من آن را انجام میدهم و بر کارهای خود مقدم می نمایم فاطمه زهرا(س) فرمود علی جان خدا تو را جزای خیر دهد من به شما وصیت میکنم که بعد از من با امامه دختر خواهرم ازدواج کن ، زیرا مرد ناچار است زن بگیرد امامه مثل من نسبت به فرزندانم مهربان است یاعلی برای من تابوتی بساز که من دیدم ملائکه آن را برای من میساختن و این تابوت اولین تابوتی بود که در زمین ساخته شد یاعلی نگذار احدی از آن افرادی که در حق من ظلم کردن و حقم را غصب نمودن در تشییع جنازه من حاضر شوند منظور: (عمر و ابوبکر و ... ) میباشد و حتی بر من نماز بگذارند زیرا ایشان هم دشمن من هم پیغمبر هم خدا میباشند یاعلی من  را شبانه همان موقعی که بر چشم همه مردم به خواب رفته دفن کن . امام صادق (ع) فرمودند : وقتی فاطمه زهرا (س) به حال احتضار رسید ، به امیرالمومنین علی (ع) وصیت کرد همین که من از دنیا رفتم خودت مرا غسل می دهی و کفن میکنی و بربدنم نماز میخوانی و مرا وارد قبر مینمایی و به خاکم می سپاری مقابل صورت بنشین و زیاد نماز و قرآن بخوان و احدی را از محل دفن من تا روز قیامت آگاه مکن . دوستانی که این مطلب رو خواندید 3صلوات به خانوم فاطمه زهرا (س) هدیه کنید ممنون به امید ظهور منتقم زهرا(س) مهدی صاحب الزمان (عج) فرزند رشیدش 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  یاعلی مدد .
]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهرا 2013-03-16T05:57:25+01:00 2013-03-16T05:57:25+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/57 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته روز دوشنبه در مورخه  1392/1/5ساعت 10 صبح  دربخش موران (روستای زهرا) دایر میباشدتوسلات:حضرت فاطمه زهرا(س)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا منزل شخصی آقای احمد مقدم زهراهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهراهیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته روز دوشنبه در مورخه

 1392/1/5ساعت 10 صبح  دربخش موران (روستای زهرا) دایر میباشد

توسلات
:حضرت فاطمه زهرا(س)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص

اهالی روستای زهرا,سیدلر
,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا

منزل شخصی آقای احمد مقدم زهراهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران

]]>
احادیث حضرت زهرا (س) - سری اول 2013-03-16T05:48:10+01:00 2013-03-16T05:48:10+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/56  احادیث حضرت زهرا (س) - سری اولما اهل بیت پیامبر، وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار می باشیم، ما حجّت و راهنما خواهیم بود; و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.****حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در تعریف امام علی – علیه السلام – فرمود: او پیشوائی الهی و ربّانی است، تجسّم نور و روشنائی است، مركز توجّه تمامی موجودات و عارفان است، فرزندی پاك از خانواده پاكان می باشد، گوینده ای حقّ گو و هدایتگر است، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.****حضرت فاطمه  احادیث حضرت زهرا (س) - سری اول

ما اهل بیت پیامبر، وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار می باشیم، ما حجّت و راهنما خواهیم بود; و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.
****
حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در تعریف امام علی – علیه السلام – فرمود: او پیشوائی الهی و ربّانی است، تجسّم نور و روشنائی است، مركز توجّه تمامی موجودات و عارفان است، فرزندی پاك از خانواده پاكان می باشد، گوینده ای حقّ گو و هدایتگر است، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – فرمود: حضرت محمّد (صلی الله علیه وآله) و علی – علیه السلام -، والِدَین این امّت هستند، چنانچه از آن دو پیروی كنند آن ها را از انحرافات دنیوی و عذاب همیشگی آخرت نجات می دهند; و از نعمت های متنوّع و وافر بهشتی بهره مندشان می سازند.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – فرمود: هركس عبادات و كارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را برای او تقدیر می نماید.
**** 
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – فرمود: همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگاری ها در دوستی علی – علیه السلام – در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – فرمود: خداوندا، به حقّ اولیاء و مقرّبانی كه آن ها را برگزیده ای، و به گریه فرزندانم پس از مرگ و جدائی من با ایشان، از تو می خواهم گناه خطاكاران شیعیان و پیروان ما را ببخشی.
**** 
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – فرمود: شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان كه دشمن دشمنان ما باشند، نیز آن هائی كه با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها –به عمر بن خطّاب فرمود: سوگند به خداوند، اگر نمی ترسیدم كه عذاب الهی بر بی گناهی، نازل گردد; متوجّه می شدی كه خدا را قسم می دادم و نفرین می كردم. و می دیدی چگونه دعایم سریع مستجاب می گردید.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – پس از ماجرای هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبكر كرد و فرمود: به خدا سوگند، دیگر با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا، در هر نمازی تو را نفرین خواهم كرد.
****
حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – هنگامی كه ابوبكر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمود: خدا و ملائكه را گواه می گیرم كه شما مرا خشمناك كرده و آزرده اید، و مرا راضی نكردید، و چنانچه رسول خدا را ملاقات كنم شكایت شما دو نفر را خواهم كرد.


مطالب مرتبط
دو بیتی - عید الزهرا (س)
دو بیتی - عید الزهرا (س)
دو بیتی - عید الزهرا (س)
قال الامام عسگرى علیه السلام
دوبیتی - میلاد حضرت زهرا(س)
دوبیتی - میلاد حضرت زهرا(س)
پیامک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر
شعر - ولادت حضرت زهرا (س)
شعر - ولادت حضرت زهرا (س)
شعر - ولادت حضرت زهرا (س)

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا 2013-02-27T05:45:38+01:00 2013-02-27T05:45:38+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/55 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه  1391/12/10ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشدتوسلات:حضرت فاطمه زهرا(س)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی میرخان سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهراهیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه

 1391/12/10ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشد

توسلات
:حضرت فاطمه زهرا(س)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص

اهالی روستای زهرا,سیدلر
,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا

منزل شخصی میرخان سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران
]]>
زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) 2013-02-27T05:40:44+01:00 2013-02-27T05:40:44+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/54 زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)1فاطمه (علیها السلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می‌باشد. این عقیده بر گرفته از مضامین احادیث نبوی است. این طایفه از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند، اما دارای مضمونی واحد می‌باشند. در یکی از این گفتارها (که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است)، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

http://womenhc.com/media/blogs/alzahra-esfahan/75607603466217219476.jpg

زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)1

فاطمه (علیها السلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می‌باشد. این عقیده بر گرفته از مضامین احادیث نبوی است. این طایفه از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند، اما دارای مضمونی واحد می‌باشند. در یکی از این گفتارها (که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است)، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: "فاطمه سرور زنان جهانیان است". اگر چه بنابر نص آیه شریفه قرآن، حضرت مریم برگزیده زنان جهانیان معرفی گردیده و در نزد مسلمانان دارای مقامی بلند و عفت و پاکدامنی مثال‌زدنی می‌باشد و از زنان برتر جهان معرفی گشته است، اما او برگزیده‌ی زنان عصر خویش بوده است. ولی علو مقام حضرت زهرا (علیها السلام) تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی‌باشد و در تمامی اعصار جریان دارد. لذا است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در کلامی دیگر صراحتاً فاطمه (علیها السلام) را سرور زنان اولین و آخرین ذکر می‌نمایند. اما نکته‌ای دیگر نیز در این دو حدیث نبوی و احادیث مشابه دریافت می‌شود و آن اینست که اگر فاطمه (علیها السلام) برترین بانوی جهانیان است و در بین زنان از هر جهت، کسی دارای مقامی والاتر از او نیست، پس شناخت سراسر زندگانی و تمامی لحظات حیات او، از ارزش فوق العاده برخوردار می‌باشد. چرا که آدمی با دقت و تأمل در آن می‌تواند به عالیترین رتبه‌های روحانی نائل گردد. از سوی دیگر با مراجعه به قرآن کریم درمی‌یابیم که آیات متعددی در بیان شأن و مقام حضرتش نازل گردیده است که از آن جمله می‌توان به آیه‌ی تطهیر، آیه مباهله، آیات آغازین سوره دهر، سوره کوثر، آیه اعطای حق ذی القربی و... اشاره نمود که خود تأکیدی بر مقام عمیق آن حضرت در نزد خداوند است. این آیات با تکیه بر توفیق الهی، در مقالات دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این قسمت به طور مختصر و با رعایت اختصار، به مطالعه شخصیت و زندگانی آن بزرگوار خواهیم پرداخت.

 

نام، القاب، کنیه‌ها

 نام مبارک آن حضرت، فاطمه (علیها السلام) است و از برای ایشان القاب و صفات متعددی همچون زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه، مرضیه، نیز ذکر شده است.

فاطمه، در لغت به معنی بریده شده و جدا شده می‌باشد و علت این نامگذاری بر طبق احادیث نبوی، آنست که: پیروان فاطمه (علیها السلام) به سبب او از آتش دوزخ بریده، جدا شده و برکنارند.

زهرا به معنای درخشنده است و از امام ششم، امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که: "چون دخت پیامبر در محرابش می‌ایستاد (مشغول عبادت می‌شد)، نورش برای اهل آسمان می‌درخشید؛ همانطور که نور ستارگان برای اهل زمین می‌درخشد."

صدّیقه به معنی کسی است که به جز راستی چیزی از او صادر نمی شود. طاهره به معنای پاک و پاکیزه، مبارکه به معنای با خیر و برکت، بتول به معنای بریده و دور از ناپاکی، راضیه به معنای راضی به قضا و قدر الهی و مرضیه یعنی مورد رضایت الهی.(1)

کنیه‌های فاطمه (علیها السلام) نیز عبارتند از ام الحسین، ام الحسن، ام الائمه، ام ابیها و...

ام ابیها به معنای مادر پدر می‌باشد و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دخترش را با این وصف می‌ستود؛ این امر حکایت از آن دارد که فاطمه (علیها السلام) بسان مادری برای رسول خدا بوده است. تاریخ نیز گواه خوبی بر این معناست؛ چه هنگامی که فاطمه در خانه پدر حضور داشت و پس از وفات خدیجه (سلام الله علیها) غمخوار پدر و مایه پشت گرمی و آرامش رسول خدا بود و در این راه از هیچ اقدامی مضایقه نمی‌نمود، چه در جنگها که فاطمه بر جراحات پدر مرهم می‌گذاشت و چه در تمامی مواقف دیگر حیات رسول خدا.

 

مادر و پدر

همانگونه که می‌دانیم، نام پدر فاطمه (علیها السلام) محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که او رسول گرامی اسلام، خاتم پیامبران الهی و برترین مخلوق خداوند می‌باشد. مادر حضرتش خدیجه دختر خویلد، از زنان بزرگ و شریف قریش بوده است. او نخستین بانویی است که به اسلام گرویده است و پس از پذیرش اسلام، تمامی ثروت و دارایی خود را در خدمت به اسلام و مسلمانان مصرف نمود. خدیجه در دوران جاهلیت و دوران پیش از ظهور اسلام نیز به پاکدامنی مشهور بود؛ تا جایی که از او به طاهره (پاکیزه) یاد می‌شد و او را بزرگ زنان قریش می‌نامیدند.

 

ولادت

 فاطمه (علیها السلام) در سال پنجم پس از بعثت(2) و در روز 20 جمادی الثانی در مکه به دنیا آمد. چون به دنیا پانهاد، به قدرت الهی لب به سخن گشود و گفت: "شهادت می‌دهم که جز خدا، الهی نیست و پدرم رسول خدا و آقای پیامبران است و شوهرم سرور اوصیاء و فرزندانم (دو فرزندم) سرور نوادگان می‌باشند." اکثر مفسران شیعی و عده‌ای از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازی، آیه آغازین سوره کوثر را به فاطمه (علیها السلام) تطبیق نموده‌اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم ذکر نموده‌اند. شایان ذکر است که آیه انتهایی این سوره نیز قرینه خوبی براین مدعاست که در آن خداوند به پیامبر خطاب می‌کند و می‌فرماید همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است.

 

مکارم اخلاق

 سراسر زندگانی صدیقه طاهره (علیها السلام)، مملو از مکارم اخلاق و رفتارهای نمونه و انسانی است. ما در این مجال جهت رعایت اختصار تنها به سه مورد اشاره می‌نماییم. اما دوباره تأکید می‌کنیم که این موارد، تنها بخش کوچکی از مکارم اخلاقی آن حضرت است.

1-   از جابر بن عبدالله انصاری، صحابی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) منقول است که: مردی از اعراب مهاجر که فردی فقیر مستمند بود، پس از نماز عصر از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) طلب کمک و مساعدت نمود. حضرت فرمود که من چیزی ندارم. سپس او را به خانه فاطمه (سلام الله علیها) که در کنار مسجد و در نزدیکی خانه رسول خدا قرار داشت، راهنمایی نمودند. آن شخص به همراه بلال (صحابی و مؤذن رسول خدا) به در خانه حضرت فاطمه (علیها السلام) آمد و بر اهل بیت رسول خدا سلام گفت و سپس عرض حال نمود. حضرت فاطمه (علیها السلام) با وجود اینکه سه روز بود خود و پدر و همسرش در نهایت گرسنگی به سر می‌بردند، چون از حال فقیر آگاه شد، گردن‌بندی را که فرزند حمزه، دختر عموی حضرت به ایشان هدیه داده بود و در نزد آن بزرگوار یادگاری ارزشمند محسوب می‌شد، از گردن باز نمود و به اعرابی فرمود: این را بگیر و بفروش؛ امید است که خداوند بهتر از آن را نصیب تو نماید. اعرابی گردن‌بند را گرفت و به نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگشت و شرح حال را گفت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از شنیدن ماجرا، متأثر گشت و اشک از چشمان مبارکش فرو ریخت و به حال اعرابی دعا فرمود. عمار یاسر (از اصحاب پیامبر) برخاست و اجازه گرفت و در برابر اعطای غذا، لباس، مرکب و هزینه سفر به اعرابی، آن گردن‌بند را از او خریداری نمود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از اعرابی پرسید: آیا راضی شدی؟ او در مقابل، اظهار شرمندگی و تشکر نمود. عمار گردن‌بند را در پارچه ای یمانی پیچیده و آنرا معطر نمود و به همراه غلامش به پیامبر هدیه داد. غلام به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و جریان را باز گفت. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) غلام و گردن‌بند را به فاطمه (علیها السلام) بخشید. غلام به خانه‌ی صدیقه اطهر آمد. زهرا (علیها السلام)، گردن‌بند را گرفت و غلام را در راه خدا آزاد نمود.

گویند غلام در این هنگام تبسم نمود. هنگامی که علت را جویا شدند، گفت: چه گردن‌بند با برکتی بود، گرسنه‌ای را سیر کرد و برهنه‌ای را پوشانید، پیاده‌ای را صاحب مرکب و فقیری را بی‌نیاز کرد و غلامی را آزاد نمود و سرانجام به نزد صاحب خویش بازگشت.

2-   رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در شب زفاف پیراهن نویی را برای دختر خویش تهیه نمود. فاطمه (علیها السلام) پیراهن وصله‌داری نیز داشت. سائلی بر در خانه حاضر شد و گفت: من از خاندان نبوت پیراهن کهنه می‌خواهم. حضرت زهرا (علیها السلام) خواست پیراهن وصله‌دار را مطابق خواست سائل به او بدهد که به یاد آیه شریفه "هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق نمایید"، افتاد. در این هنگام فاطمه (علیها السلام) پیراهن نو را در راه خدا انفاق نمود.

3-   امام حسن مجتبی در ضمن بیانی، عبادت فاطمه (علیها السلام)، توجه او به مردم و مقدم داشتن آنان بر خویشتن، در عالیترین ساعات راز و نیاز با پروردگار را این گونه توصیف می‌نمایند: "مادرم فاطمه را دیدم که در شب جمعه‌ای در محراب عبادت خویش ایستاده بود و تا صبحگاهان، پیوسته به رکوع و سجود می‌پرداخت. و شنیدم که بر مردان و زنان مؤمن دعا می‌کرد، آنان را نام می‌برد و بسیار برایشان دعا می‌نمود اما برای خویشتن هیچ دعایی نکرد. پس به او گفتم: ای مادر، چرا برای خویش همانگونه که برای غیر، دعا می‌نمودی، دعا نکردی؟ فاطمه (علیها السلام) گفت: پسرم ! اول همسایه و سپس خانه."

 

ازدواج و فرزندان آن حضرت

 صدیقه کبری خواستگاران فراوانی داشت. نقل است که عده‌ای از نامداران صحابه از او خواستگاری کردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنها فرمود که اختیار فاطمه در دست خداست. بنا بر آنچه که انس بن مالک نقل نموده است، عده‌ای دیگر از میان نامداران مهاجرین، برای خواستگاری فاطمه (علیها السلام) به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفتند و گفتند حاضریم برای این وصلت، مهر سنگینی را تقبل نماییم. رسول خدا همچنان مسأله را به نظر خداوند موکول می‌نمود تا سرانجام جبرئیل بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد و گفت: "ای محمد! خدا بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید فاطمه را به عقد علی درآور، خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است." امام علی (علیه السلام) نیز از خواستگاران فاطمه (علیها السلام) بود و حضرت رسول بنا بر آنچه که ذکر گردید، به امر الهی با این وصلت موافقت نمود. در روایات متعددی نقل گشته است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر علی نبود، فاطمه همتایی نداشت. بدین ترتیب بود که مقدمات زفاف فراهم شد. حضرت فاطمه (علیها السلام) با مهری اندک (بر خلاف رسوم جاهلی که مهر بزرگان بسیار بود) به خانه امام علی (علیه السلام) قدم گذارد.(3) ثمره این ازدواج مبارک، 5 فرزند به نامهای حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن (که در جریان وقایع پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سقط شد)، بود. امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) از امامان 12 گانه می‌باشند که در دامان چنین مادری تربیت یافته‌اند و 9 امام دیگر (به غیر از امام علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام)) از ذریه امام حسین (علیه السلام) می‌باشند و بدین ترتیب و از طریق فاطمه (علیها السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) منتسب می‌گردند و از ذریه ایشان به شمار می‌روند.(4) و به خاطر منسوب بودن ائمه طاهرین (به غیر از امیر مؤمنان (علیه السلام)) به آن حضرت، فاطمه (علیها السلام) را "ام الائمه" (مادر امامان) گویند.

زینب (سلام الله علیها) که بزرگترین دختر فاطمه (علیها السلام) به شمار می‌آید، بانویی عابد و پاکدامن و عالم بود. او پس از واقعه عاشورا، و در امتداد حرکت امام حسین (علیه السلام)، آن چنان قیام حسینی را نیکو تبیین نمود، که پایه‌های حکومت فاسق اموی به لرزه افتاد و صدای اعتراض مردم نسبت به ظلم و جور یزید بارها و بارها بلند شد. تا جایی که حرکتهای گسترده‌ای بر ضد ظلم و ستم او سازمان گرفت. آنچه از جای جای تاریخ درباره عبادت زینب کبری (علیها السلام) بدست می‌آید، آنست که حتی در سخت‌ترین شرایط و طاقت‌فرساترین لحظات نیز راز و نیاز خویش با پروردگار خود را ترک ننمود و این عبادت و راز و نیاز او نیز ریشه در شناخت و معرفت او نسبت به ذات مقدس ربوبی داشت.

ام کلثوم نیز که در دامان چنین مادری پرورش یافته بود، بانویی جلیل القدر و خردمند و سخنور بود که او نیز پس از عاشورا به همراه زینب (سلام الله علیها) حضور داشت و نقشی عمده در آگاهی دادن به مردم ایفا نمود.

 

فاطمه (علیها السلام) در خانه

 فاطمه (علیها السلام) با آن همه فضیلت، همسری نیکو برای امیر مؤمنان بود. تا جایی که روایت شده هنگامی که علی (علیه السلام) به فاطمه (علیها السلام) می‌نگریست، غم و اندوهش زدوده می‌شد. فاطمه (علیها السلام) هیچگاه حتی اموری را که می‌پنداشت امام علی (علیه السلام) قادر به تدارک آنها نیست، از او طلب نمی نمود. اگر بخواهیم هر چه بهتر رابطه زناشویی آن دو نور آسمان فضیلت را بررسی نماییم، نیکوست از امام علی (علیه السلام) بشنویم؛ چه آن هنگام که در ذیل خطبه‌ای به فاطمه (علیها السلام) با عنوان بهترین بانوی جهانیان مباهات می‌نماید و او را از افتخارات خویش بر می‌شمرد و یا آن هنگام که می‌فرماید: "بخدا سوگند که او را به خشم در نیاوردم و تا هنگامی که زنده بود، او را وادار به کاری که خوشش نیاید ننمودم؛ او نیز مرا به خشم نیاورد و نافرمانی هم ننمود."

 

مقام حضرت زهرا (علیها السلام) و جایگاه علمی ایشان

 فاطمه زهرا (علیها السلام) در نزد شیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و منزلت او در نزد خداوند و در بین مسلمانان به خصوص شیعیان، نه تنها کمتر از سایر ائمه نیست، بلکه آن حضرت همتای امیر المؤمنین و دارای منزلتی عظیم‌تر از سایر ائمه طاهرین (علیهم السلام) می‌باشد.

اگر بخواهیم مقام علمی فاطمه (علیها السلام) را درک کنیم و به گوشه‌ای از آن پی ببریم، شایسته است به گفتار او در خطبه فدکیه بنگریم؛ چه آنجا که استوارترین جملات را در توحید ذات اقدس ربوبی بر زبان جاری می‌کند، یا آن هنگام که معرفت و بینش خود را نسبت به رسول اکرم آشکار می‌سازد و یا در مجالی که در آن خطبه، امامت را شرح مختصری می‌دهد. جای جای این خطبه و احتجاجات این بانوی بزرگوار به قرآن کریم و بیان علت تشریع احکام، خود سندی محکم بر اقیانوس بی‌کران علم اوست که متصل به مجرای وحی است (قسمتی از این خطبه در فراز آخر مقاله خواهد آمد). از دیگر شواهدی که به آن وسیله می‌توان گوشه‌ای از علو مقام فاطمه (علیها السلام) را درک نمود، مراجعه زنان و یا حتی مردان مدینه در مسائل دینی و اعتقادی به آن بزرگوار می‌باشد که در فرازهای گوناگون تاریخ نقل شده است. همچنین استدلالهای عمیق فقهی فاطمه (علیها السلام) در جریان فدک (که مقداری از آن در ادامه ذکر خواهد گردید)، به روشنی بر احاطه فاطمه (علیها السلام) بر سراسر قرآن کریم و شرایع اسلامی دلالت می‌نماید.

 

مقام عصمت

 در بیان عصمت فاطمه (علیها السلام) و مصونیت او نه تنها از گناه و لغزش بلکه از سهو و خطا، استدلال به آیه تطهیر ما را بی‌نیاز می‌کند. ما در این قسمت جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها اشاره می‌نماییم که عصمت فاطمه (علیها السلام) از لحاظ کیفیت و ادله اثبات همانند عصمت سایر ائمه و پیامبر است که در قسمت مربوطه در سایت بحث خواهد شد. 

بقیه در پست بعدی
]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا 2013-02-19T14:40:48+01:00 2013-02-19T14:40:48+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/53 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه  1391/12/3ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشدتوسلات:حضرت امام حسین(ع)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی حامد هاشمی هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا

هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه

 1391/12/3ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشد

توسلات
:حضرت امام حسین(ع)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص

اهالی روستای زهرا,سیدلر
,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا

منزل شخصی حامد هاشمیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران
]]>
شیعتی ما ان (مهما )شربتم ماء عذب فاذکرونی 2013-02-19T14:36:09+01:00 2013-02-19T14:36:09+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/52 شیعتی ما ان (مهما )شربتم ماء عذب فاذکرونیشِیعَتِی مَا اِنْ شَرِبتُم ماءَ عَذْبٍ فَاذْکُرُونی اَوْ سَمِعْتُمْ بِغَریبٍ اَوْ شَهِیـــدٍ فَانْدُبوُنی ای شیعیان من هرگاه آب خوش گوار نوشیدید از لب تشنه ی من یاد کنید و هرگاه درباره ی غریب و شهیدی سخنی شنیدید ؛ به یاد غربت و شهادت من گریه کنید وَ اَنَا السِّبْطُ الَّذی مِنْ غَیْرِ جُرْمٍ قَتَلوُنی وَ بِجُرْدِ الْخَیْلِ بَعْدَ الْقَتْلِ عَمْداً سَحِقوُنی من نبیره ی پیامبری هستم که بدون گناه مرا کشتند و بعد از کشتن از روی عمد بدنم را پایمال سم شیعتی ما ان (مهما )شربتم ماء عذب فاذکرونی


http://s1.picofile.com/file/7663183117/528954_800k32Fs.jpg

شِیعَتِی مَا اِنْ شَرِبتُم ماءَ عَذْبٍ فَاذْکُرُونی

اَوْ سَمِعْتُمْ بِغَریبٍ اَوْ شَهِیـــدٍ فَانْدُبوُنی

ای شیعیان من هرگاه آب خوش گوار نوشیدید از لب تشنه ی من یاد کنید و هرگاه درباره ی غریب و شهیدی سخنی شنیدید ؛ به یاد غربت و شهادت من گریه کنید

وَ اَنَا السِّبْطُ الَّذی مِنْ غَیْرِ جُرْمٍ قَتَلوُنی

وَ بِجُرْدِ الْخَیْلِ بَعْدَ الْقَتْلِ عَمْداً سَحِقوُنی

من نبیره ی پیامبری هستم که بدون گناه مرا کشتند و بعد از کشتن از روی عمد بدنم را پایمال سم ستوران قراردادند و کوبیدند

لَیْتَکُمْ فِی یَوْمِ عاشُورا جَمیعاً تَنْظُروُنی

کَیْفَ اَسْتَسْقِی لِطِفْلی فَابَوْا اَنْ یَرْحَمُونی

ای کاش در روز عاشورا همه بودید و می دیدید که چگونه برای کودکم از دشمن آب گرفتم ، کودکم را بجای آب ، با خون تیر ظلم سیراب کرد


]]>
گل فروشان در مصلی آمدند ورود قافله حسینی به کربلا 2013-02-19T14:26:04+01:00 2013-02-19T14:26:04+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/51 گل فروشان در مصلی آمدند ورود قافله حسینی به کربلا گل فروشان در مصلی آمدند ورود قافله حسینی به کربلا

http://s3.picofile.com/file/7663179565/528954_VtMKO34t.jpg

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا 2013-02-10T15:14:11+01:00 2013-02-10T15:14:11+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/50 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه  1391/11/26ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشدتوسلات:حضرت علی اصغر(ع)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا منزل شخصی میرمحمود سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای سیدلرزهرا

هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه

 1391/11/26ساعت 8  شب در روستای سیدلرزهرا دایر میباشد

توسلات
:حضرت علی اصغر(ع)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص

اهالی روستای زهرا,سیدلر
,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای سیدلرزهرا

منزل شخصی میرمحمود سیدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران

]]>
حاج سلیم موذن زاده / حضرت علی اصغر(ع) + دانلود 2013-02-10T15:08:32+01:00 2013-02-10T15:08:32+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/49 حاج سلیم موذن زاده / حضرت علی اصغر(ع) + دانلود حاج سلیم موذن زاده / حضرت علی اصغر(ع) حاج سلیم موذن زاده / حضرت علی اصغر(ع) + دانلود
حاج سلیم موذن زاده / حضرت علی اصغر(ع)


]]>
شعر - حضرت علی اصغر (ع) 2013-02-10T15:05:16+01:00 2013-02-10T15:05:16+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/48  شعر - حضرت علی اصغر (ع)فرزند حسین بن علی، تاب نداشتدر فکر عطش بود و علی خواب نداشتاز هرم عطش، لبان اصغر می سوخترنگی به رخش، نوگل ارباب نداشتلبخند به رخسار پدر می زد وبعددریای لبانش به خدا، آب نداشتحلقوم ظریف، نازک طفل رضیعسهمی به جز از سه شعبه ناب نداشتگهواره شده خالی و لالایی نیستجز دیده پر ستاره ،ارباب نداشتاین هم سند غریبی ثاراللهبیچاره رُبابش، دُر نایاب نداشت  شعر - حضرت علی اصغر (ع)

فرزند حسین بن علی، تاب نداشت

در فکر عطش بود و علی خواب نداشت

از هرم عطش، لبان اصغر می سوخت

رنگی به رخش، نوگل ارباب نداشت

لبخند به رخسار پدر می زد وبعد

دریای لبانش به خدا، آب نداشت

حلقوم ظریف، نازک طفل رضیع

سهمی به جز از سه شعبه ناب نداشت

گهواره شده خالی و لالایی نیست

جز دیده پر ستاره ،ارباب نداشت

این هم سند غریبی ثارالله

بیچاره رُبابش، دُر نایاب نداشت
]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهرای موران 2013-01-30T20:09:33+01:00 2013-01-30T20:09:33+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/47 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهرا هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه  1391/11/19ساعت  9   شب در روستای زهرا ی موران دایرمیباشدتوسلات:حضرت ابوالفضل(ع)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا (جنب کانون فکری کودک ونوجوان)منزل حجه السلام والمسلمین حاج آق هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای زهرا

هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه 

 1391/11/19ساعت  9   شب در روستای زهرا ی موران دایرمیباشد

توسلات
:حضرت ابوالفضل(ع)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوص اهالی روستای زهرا,سیدلر,تازه کند و روستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای زهرا (جنب کانون فکری کودک ونوجوان)منزل حجه السلام والمسلمین حاج آقا عسکر محمدی


هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران

]]>
تاریخ ولادت امام زمان قائم آل محمد 2013-01-30T16:06:31+01:00 2013-01-30T16:06:31+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/46 تاریخ ولادت امام زمان قائم آل محمدتاریخ ولادت امام زمان قائم آل محمد محل ولادت: شهر سامراء ساعت ولادت: موقع طلوع فجر. روز ولادت از ایام ماه: پانزدهم ماه. ماه ولادت: ماه شعبان المعظم. سال ولادت: سال 255 هجری. مدت عمر و امامت: از حین ولادت تا آن موقعی که خدای علیم اجازه ظهور دهد. نام، لقب، کنیه: نام مقدس: محمد، که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دنیا از بین نخواهد رفت تا مردی از اهل بیت من که هم نام من است مالک زمین شود. لقب مبارک: مهدی، حجت الله، منتظر، قائم و صاحب الزمان. کنی تاریخ ولادت امام زمان قائم آل محمد

تاریخ ولادت امام زمان قائم آل محمد

محل ولادت: شهر سامراء
ساعت ولادت: موقع طلوع فجر.
روز ولادت از ایام ماه: پانزدهم ماه.
ماه ولادت: ماه شعبان المعظم.
سال ولادت: سال 255 هجری.
مدت عمر و امامت: از حین ولادت تا آن موقعی که خدای علیم اجازه ظهور دهد.
نام، لقب، کنیه:
نام مقدس: محمد، که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دنیا از بین نخواهد رفت تا مردی از اهل بیت من که هم نام من است مالک زمین شود.
لقب مبارک: مهدی، حجت الله، منتظر، قائم و صاحب الزمان.
کنیه شریف: ابوالقاسم و ابوعبدالله.
محدث قمی می نگارد: موقعی که حضرت صاحب الزمان علیه السلام متولد
شد به حضرت رسول اکرم و علی بن ابیطالب و جمیع امامان تا پدر بزرگوار خود صلی الله علیهم اجمعین صلوات و درود فرستاد.

حسب و نسب حضرت مهدی موعود


از طرف مادری: محمد بن نرجس فرزند یشوعا فرزند قیصر یعنی پادشاه روم. مادر نرجس از فرزندان شمعون بن صفا که وصی حضرت عیسی علیه السلام بوده به شمار می رود.

ده شمائل

خصوصیات بقیه الله الاعظم امام زمان


1. شبیه ترین مردم در خلق و خوی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده و شمائل او شمائل آن حضرت می باشد.
2. چهره اش سفید درخشنده، که سرخی به او آمیخته و گندم گون است.
3. پیشانی نازنینش فراخ و سفید و تابان است.
4. ابروانش به هم پیوسته.
5. بینی مبارکش باریک کشیده و بالا آمده که مختصری برآمدگی در وسط دارد.
6. گوشت صورت مبارکش کم است.
7. بر روی راستش خالی است همچون ستاره ای درخشان.
8. میان دندانهایش گشاده و به هم پیوسته.
9. چشمانش درخشنده، و شاید فرورفتگی چشم ها

غیبت صاحب الزمان


امام زمان علیه السلام به امر خداوند دارای دو غیبت بود:
1 - غیبت صغری، که از سال 260 هجری شروع شد و در سال 329 هجری قمری پایان یافت که تقریبا 70 سال می گذشت «اقوال دیگری نیز گفته شده است».
2 - غیبت کبری، که از سال 329 هجری شروع شد و تا وقتی که خدا بخواهد و ظهور کند ادامه خواهد یافت.
دوران زندگی امام زمان علیه السلام را می توان در چهار بخش خلاصه کرد:
1 - دوران پدر «حدود پنج سال».
2 - دوران غیبت صغری که با چهار نفر از سفرای خاص خود به ترتیب: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد سیمری تماس داشت و سپس به علی بن محمد سیمری دستور داد که جانشینی برای خود تعیین نکند.
3 - غیبت کبری و انتظار آن حضرت و ملاقات بعضی با آن حضرت... که امام زمان علیه السلام در این زمان زمام امور را به «ولی فقیه» (مجتهد جامع شرایط) سپرده است.
4 - دوران درخشان ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و حکومت جهانی حضرت صاحب الزمان علیه السلام.

مهدی موعود در آیات قرآنی


قسمتی از آیاتی که روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تاویل به ظهور قائم آل محمد، امام زمان علیه السلام شده است.
1 - ولئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده.
از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که در تاویل این آیه شریفه فرمود: امه معدوده، اصحاب قائم آل محمداست که سیصد و سیزده نفر می باشند. " 1 ".
و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:
خداوند اصحاب قائم ما را در یک لحظه مانند ابرهای پراکنده فصل پاییز جمع می کند.
2 - و ذکرهم بایام الله، " 2 ".
امام محمدباقر علیه السلام فرمود: ایام الله، سه روز است، روز قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله، روز رجعت، روز قیامت.
3 - و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. " 3 ".
یعنی در زبور (حضرت داود پیغمبر علیه السلام) بعد از کتب آسمانی سابق نوشتیم که زمین را بندگان صالح ما به ارث می برند و اینان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و یاران آن حضرت می باشند.
4 - الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوه و اتواالزکوه و امروا

چند نمونه از وظایف شیعیان و عاشقان امام زمان


1 - شناخت و معرفت کامل از طریق صفات و خصایصی که مخصوص آن حضرت است، و مداومت داشتن بر خواندن این دعا:

«اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضلکت عن دینی».
2 - منتظر ظهور و فرج آن حضرت بودن، بگونه ای که این انتظار در انسان تحرک ایجاد کرده و در عمل ظاهر شود، تا آنجا که در انجام واجبات الهی و ترک محرمات کوتاهی نکند.
3 - تسلیم و انقیاد برای امر امام علیه السلام داشته باشد و عجله نکند، یعنی چون و چرا در امر ظهور آن جناب ننماید و آنچه از جانب آن حضرت می رسد صحیح و مطابق حکمت بداند.
4 - از مال خود به آن حضرت هدیه نماید، مثلا مالی را که می خواهد به امام علیه السلام هدیه دهد، به همین قصد در راهی که می داند رضای آن حضرت است مصرف نماید، مانند این که به صالحین از دوستان و شیعیان آن حضرت کمک نماید.
5 - صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت.
6 - مداومت نمودن بر خواندن این دعا که در کتاب کمال الدین از حضرت صادق علیه السلام روایت شده:
«یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.»
7 - در هر حال و زمانی آماده یاری نمودن آن حضرت باشد، و در فراقش ‍ مغموم بوده و ندبه و زاری نماید. (مداومت داشتن بر خواندن دعای ندبه در صبح های جمعه)
8 - در مشکلات و گرفتاریهای مهم به آن حضرت متوسل شود.
9 - فضایل و کمالات و صفات آن حضرت را ذکر نمودن و مردم را به سوی معرفت و شناخت آن جناب و خدمت به آن بزرگوار دعوت کردن.
10 - صبر کردن بر سختی ها و اذیت و سرزنش دشمنان دین در زمان غیبت.
11 - ثواب اعمال نیک و عبادات را به آن حضرت هدیه نمودن.
12 - دعاء کردن برای سلامتی آن بزرگوار و طلب پیروزی و یاری و ظهور آن جناب را، از خدای متعال نمودن.
13 - خواندن زیارت آن حضرت و دعای عهد که در این کتاب نقل شده است.
14 - بر دین و اعتقادات خود ثابت باشد و با نااهلان و منحرفین که او را نسبت به دینش سست کنند معاشرت نکند.
خداوندا، ما را از پیروان و سربازان امام زمان علیه السلام قرار بده و قلب مبارک آن حضرت را از ما راضی و خشنود بفرما.

دعای حضرت مهدی


اَللّهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفیقَ الطّاعَةِ وَبُعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَصِدْقَ النِّیَّةِ وَعِرْفانَ الْحُرْمَةِ وَاَکْرِمْنا بِالْهُدی وَالاِْسْتِقامَةِ وَسَدِّدْ اَلْسِنَتَنا بِالصَّوابِ وَالْحِکْمَةِ وَامْلاَْ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَطَهِّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَالشُّبْهَةِ وَاکْفُفْ اَیْدِیَنا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَاغْضُضْ اَبْصارَنا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِیانَةِ وَاسْدُدْ اَسْماعَنا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغیبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلی عُلَماَّئِنا بِالزُّهْدِ وَالنَّصیحَةِ وَعَلَی الْمُتَعَلِّمینَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَی الْمُسْتَمِعینَ بِالاِْتِّباعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلی مَرْضَی الْمُسْلِمینَ بِالشِّفاَّءِ وَالرّاحَةِ وَعَلی مَوْتاهُمْ بِالرَّاْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَعَلی مَشایِخِنا بِالْوَقارِ وَالسَّکینَةِ وَعَلَی الشَّبابِ بِالاِْنابَةِ وَالتَّوْبَةِ وَعَلَی النِّساَّءِ بِالْحَیاَّءِ وَالْعِفَّةِ وَعَلَی الاَْغْنِیاَّءِ بِالتَّواضُعِ وَالسَّعَةِ وَعَلَی الْفُقَراَّءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَناعَةِ وَعَلَی الْغُزاةِ بِالنَّصْرِ وَالْغَلَبَةِ وَعَلَی الاُْسَراَّءِ بِالْخَلاصِ وَالرّاحَةِ وَعَلَی الاُْمَراَّءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ وَعَلَی الرَّعِیَّةِ بِالاِْنْصافِ وَحُسْنِ السّیرَةِ وَبارِکْ لِلْحُجّاجِ وَالزُّوّارِ فِی الزّادِ وَالنَّفَقَةِ وَاقْضِ ما اَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَالرّاحِمینَ
ترجمه دعای حضرت مهدی علیه السلام: بار خدایا روزی کن ما را توفیق و اطاعت و دوری از نافرمانی و نیت
پاک و حرمت گزاری و گرامی دار ما را به رهجویی و استقامت و بگردان زبان ما را به درستگویی و حکمت و پرکن دلهای ما را به دانش و معرفت و پاک دار شکمهای ما را از حرام و شبهه ناک و باز دار دست ما را از ستم و دزدی و بر هم نه چشمهای ما را از هرزگی و خیانت و ببند گوشهای ما را از سخن بیهوده و بدگویی و تفضل کن بر دانشمندان ما به پارسایی و خیرخواهی و بر دانش آموزان به کوشش و شوق و بر شنودگان به پیروی و پندگیری و بر بیماران مسلمانان به درمان و آسایش و بر مردگانشان به مهربانی و دلجویی و بر پیرمردان ما به وقار و سنگینی و بر جوانان به بازگشت و توبه و بر زنان به حیاء و پاکدامنی و بر توانگران به تواضع و بخشش کردن و بر فقیران به شکیبایی و قناعت و بر جنگجویان به یاری و پیروزی و بر اسیران به رهایی و آسودگی و بر امیران به عدالت و مهرورزی و بر رعیت به انصاف و خوش رفتاری و برکت ده به حاجیان و زواران در توشه و هزینه و به انجام رسان آنچه واجب کردی بر ایشان از حج و عمره به فضل و رحمتت ای ارحم الراحمین.

طول عمر امام زمان ( ع ) 


درازی عمر امام ( ع ) با در نظر گرفتن عمرهای درازی که قرآن بدانها گواهی می دهد ، و در کتابهای تاریخی نیز افراد معمر ( دارای عمر دراز ) زیاد بوده اند ، و در گذشته و حال نیز چنین کسانی بوده و هستند ، عمر زیاد حضرت مهدی  ( ع ) به هیچ دلیلی محال نیست ، بلکه از نظر عقلی و دید وسیع علمی و امکان واقع شدن بهیچ صورت بعید نیست . از اینها گذشته اگر از نظر قدرت الهی ، بدان نظر کنیم ، امری ناممکن نیست . در برابر قدرت خدا - که بر هر چیز تواناست - عمرهایی  مانند عمر حضرت نوح ( ع ) و عمر بیشتر از آن حضرت و یا کمتر از آن کاملا امکان دارد. برای خدای قدیر و حکیم ، کوچک و بزرگ ، کم و بسیار ، همه و همه مساوی است . بنابراین حکمت کامل و بالغ او ، تا هر موقع اقتضا کند بنده خود را در نهایت سلامت زنده نگاه می دارد . پس طبق حکمت الهی ، امام دوازدهم ، مهدی موعود ( ع ) باید از انظار غایب باشد و سالها زنده بماند و راز دار جهان و واسطه فیض برای جهانیان باشد تا هر وقت خدا اراده کند ظاهر گردد ، و عالم را پس از آنکه از ظلم و جور پر شده ، از قسط و عدل پر کند .

انتظار ظهور قائم ( ع )
بر خلاف آنان که پنداشته اند انتظار ظهور یعنی دست روی دست گذاشتن و از حرکتهای اصلاحی جامعه کنار رفتن و فقط " گلیم " خود را از آب بیرون بردن ، و به جریانات اسلام دینی و اجتماعی بی تفاوت ماندن ، هرگز چنین پنداری درست نیست ... بر عکس ، انتظار یعنی در طلب عدالت و آزادگی و آزادی فعالیت کردن و در نپذیرفتن ظلم و باطل و بردگی و ذلت و خواری ، مقاومت کردن و در برابر هر ناحقی و ستمی و ستمگری  ایستادن است . " مجاهدات خستگی ناپذیر و " فوران های خونین شیعه " در طول تاریخ ، گواه این است که در مکتب ، هیچ سازشی و سستی راه ندارد . شیعه در حوزه " انتظار " یعنی ، انتظار غلبه حق بر باطل ، و غلبه داد بر بیداد ، و غلبه علم بر جهل ، و غلبه تقوا بر گناه ، همواره آمادگی خود را برای مشارکت در نهضتهای پاک و مقدس تجدید می نماید ، و با یاد تاریخ سراسر خون و حماسه سربازان فداکار تشیع ، مشعل خونین مبارزات عظیم را بر سر دست حمل می کند " . اینکه به شیعه دستور داده اند که به عنوان " منتظر " همیشه سلاح خود را آماده داشته باشد ، و با یاد کردن نام " قائم آل محمد ( ص ) " قیام کند ناشی از همین آمادگی  است . ناشی  از همین قیام و اقدام است . پایان این بحث را از نوشته زنده یاد آیه الله طالقانی  ، عالم مبارز اسلامی بهره می بریم که می گوید : " ... توجه دادن مردم به آینده درخشان و دولت حق و نوید دادن به اجرای کامل عدالت اجتماعی ، و تاسیس حکومت اسلام و ظهور یک شخصیت خدا ساخته و بارز ، که مؤسس و سرپرست آن حکومت و دولت است ، از تعالیم مؤسسین ادیان است ، و در مکتب تشیع ، که مکتب حق اسلام و حافظ اصلی معنویات آن است ، جزء عقیده قرار داده شده ... و پیروان خود را به انتظار چنین روزی  ترغیب نموده ، و حتی انتظار ظهور را از عبادات دانسته اند ، تا مسلمانان حق پرست ، در اثر ظلم و تعدی  زمامداران خودپرست و تسلط دولتهای باطل ، و تحولات اجتماعی و حکومت ملل ماده پرست ، اعم از شرقی و غربی ، خود را نبازند و دل قوی دارند و جمعیت را آماده کنند . و همین عقیده است که هنوز مسلمانان را امیدوار و فعال نگاه داشته است ، این همه فشار و مصیبت از آغاز حکومت دودمان دنائت و رذالت اموی ، تا جنگهای صلیبی  و حمله مغول ، و اختناق و تعدیهای دولتهای استعماری  ، بر سر هر ملتی وارد می آمد ، خاکسترش هم به باد فنا رفته بود . لیکن دینی که پیشوایان حق آن دستور می دهند که چون اسم صریح " قائم " مؤسس دولت حقه اسلام برده می شود ، بپا بایستید و آمادگی  خود را برای انجام تمام دستورات اعلام کنید ، و خود را همیشه نیرومند و مقتدر نشان دهید ، هیچ وقت ، نخواهد مرد ... . "


ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو ..... کی شود آخر عیان، طلعت زیبای تو
نیمه شعبان بود روز امید بشر ..... شادی امروز ماست نهضت فردای تو

.....

تو را گر طول غیبت کرده محزون ..... شدم از انتظارت من جگر خون
بود صبر تو از صبر الهی ..... چه سازم من به این قلب پر از خون

.....

تقصیر من است، اینکه کم می آیی ..... هر گاه شدم اسیر غم می آیی
این جمعه و جمعه های دیگر حرف است! ..... آدم بشوم، سه شنبه هم می آیی

.....

بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد ..... دعا کبوتر عشق است که بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را، که یوسف زهرا ..... ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد

.....

یا مهدی! ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق، میلاد تو قصیده بی انتهائیست که تنها خدا بیت آخرش را می داند

.....

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح، نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست

.....

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند ..... نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار .... من گلی دارم که عالم را گلستان میکند

.....

هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم! اما به خود امام زمان چطور؟

.....

بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها ..... وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها
جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد ..... نغمه یابـن الـحسن سر مـی کنـد

.....

اگر مهدی زهرا باز گردد ..... جهان آئینه اعجاز گردد
سرم را پیش پایش می گذارم ..... که با خاک رهش دمساز گردد

.....

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپا کننده عدل، منتقم خون حسین، حضرت ولیعصر(عج) بر عموم شیعیان جهان مبارک باد

.....

بر چهره ی پر ز نور مهدی صلوات ..... بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست ..... بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

.....

اى وارث ذوالفقار مولا برگرد ..... اى نور دو چشم آل طاها برگرد
ما شعله به شعله سوختیم از غم یاس ..... اى منتقم حضرت زهرا برگرد

.....

هر چند که خسته ایم از این حال، نیا ..... شرمنده اگر ندارد اشکال، نیا
ما خط تمام نامه هامان کوفیست ..... آقای گلم زبان من لال، نیا

.....

هر جـمعه ای کــه می گذرد از کـنـار مـن ..... افــزوده می شود بـه تب انتـــظار مـن
هر صبحدم که می دمد از مشرق آفتاب ..... دارم امـیــــد اینکــه بیــاید نـگـار مــن
عمــرم کــفاف دیـدن روی تــرا نـــداد ..... باشـد که بـعد من گذری بر مـزار من

.....

کاش مهدى به جهان چهره هویدا مى‏ کرد ..... گره از مشکل پیچیده ى ما، وا مى ‏کرد
کاش مى ‏آمد و با آمدنش از ره لطف ..... قبر مخفى شده ى فاطمه پیدا مى ‏کرد

.....

به خدا سوگند! دنیا را آذین می بندیم، اگر لحظه آمدنت را بدانیم

.....

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد ..... بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آیه ی نور ..... سوگند به زخم های سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر می گردد ..... مهدی به میان شیعه بر می گردد

.....

ای منتظران گنج نهان می آید ..... آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور ..... گفتند که صاحب الزمان می آید

.....

سئوالی ساده دارم از حضورت؛ من آیا زنده ام وقت ظهورت؟

.....

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت / یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد

.....

از دوری تو غمین و نالان هستیم ..... وز کرده ی خود کمی پشیمان هستیم
اصلیت ما را، تو اگر می پرسی ..... از کوفه ولی مقیم ایران هستیم

.....

میلاد حجت خدا، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد

.....

یااباصالح!
هیچ سنگی نشود، سنگ صبورت آقا / تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد

.....

سحر از دامن نرجس، برآمد نوگلى زیبا ..... گلى کز بوى دلجویش، جهان پیر شد برنا
به صبح نیمه شعبان تجلّى کرد خورشیدی ..... که از نور جبینش شد، منوّر دیده زهرا

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد
شاید دعای مادرت زهرا بگیرد
آقا بیا تا با ظهور چشم هایت
این چشم های ما کمی تقوا بگیرد
 

 

 

 

اگرچه...
او یوسف دلربای زهراست/ با هیچ گهر خریدنی نیست
با دیده ی از گناه لبریز/ آن روی چو ماه دیدنی نیست
ولی...
تو مگو ما را بدان شه بار نیست/ با کریمان کارها دشوار نیست.
 

 

 

 

این دیده نیست قابل دیدار روی تو/ چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در میان جمعی و من در تفکّرم/ کاندر کجا روم و پیدا کنم تو را
 

 

 

 

بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد
بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز پشت پرده ی غیبت به ما نظـر دارد
بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آخرین گل سرخ از همه خبـــر دارد
 

 

 

بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها
وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها
جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد
نغمه یا ابـن الـحسن سـر مـی کنـد
 

 

 

غروب پنجشنبه بی قرارم / شبیه جمعه ها چشم انتظارم
فقط یك جمعه می آئی ولی من / تمام جمعه ها را دوست دارم ...
 

 

 

این عشق آتشین ز دلم پاک نمی شود
مجنون به غیر خانه ی لیلا نمی شود
بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند
هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود

هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران]]>
دانلود مداحی زینب زینب سلیم 2013-01-30T15:59:39+01:00 2013-01-30T15:59:39+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/45 دانلود مداحی زینب زینب سلیم اینم از مداحی محبوب همه مااز سلیم موذن زاده اردبیلی لینک دانلودهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران دانلود مداحی زینب زینب سلیم

اینم از مداحی محبوب همه ما

از سلیم موذن زاده اردبیلی


لینک دانلودهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران
]]>
اوْخشاماتورکجه آغیت گؤرکسؤزو، ادبیات مرثیه ترکی، نوحه ترکی، متن نوحه های قدیمی ترکی، مرثیه ترکی، دانلود نوحه ترکی 2012-11-13T18:27:36+01:00 2012-11-13T18:27:36+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/44 اوْخشاماتورکجه آغیت گؤرکسؤزو، ادبیات مرثیه ترکی، نوحه ترکی، متن نوحه های قدیمی ترکی، مرثیه ترکی، دانلود نوحه ترکیموضوعات متن نوحه ترکی(۱٠٢) شاعران مرثیه سرای ترک(٤٠) دانلود نوحه از مداحان ترک(۳۳) امام حسین(ع)(۳٢) متن نوحه ترکی 2(٢٧) ابوالفضل العباس(۱۸) حاج سلیم موذن زاده اردبیلی(۱۸) حضرت زینب(۱٧) علی اکبر(ع)(۱٦) یحیوی اردبیلی(۱٥) ایام فاطمیه(۱۳) دلریش اردبیلی(۱٠) منزوی اردبیلی(۱٠) لاادری(٩) صراف تبریزی(٩) متفرقه(٩) تقی سیفی اردبیلی(۸) علی اصغر (ع)(٧) وبلاگ نوحه ترکی(٧) حضرت علی (ع)(٧) حض اوْخشاماتورکجه آغیت گؤرکسؤزو، ادبیات مرثیه ترکی، نوحه ترکی، متن نوحه های قدیمی ترکی، مرثیه ترکی، دانلود نوحه ترکی

موضوعات

]]>
هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای پرمهرموران 2012-11-07T14:14:37+01:00 2012-11-07T14:14:37+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/43 هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای پرمهر هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه ی     1391/8/17ساعت  9   شب در روستای پرمهر موران دایرمیباشدتوسلات:.حضرت علی اصغر(ع)از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوس اهالی روستای پرمهر وروستاهای همجوار )آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای پرمهر منزل آقای مرتضی علیمحمدیهیئت متوسلین حضرت زهرا(س)بخش موران هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)در روستای پرمهر

هیئت  متوسلین حضرت زهرا(س) این هفته شب جمعه در مورخه ی    

 1391/8/17ساعت  9   شب در روستای پرمهر موران دایرمیباشد

توسلات
:.حضرت علی اصغر(ع)


از عموم  دوستداران اهل بیت در خواست میشود در این هفته خوانی شرکت نمایند (بخصوس اهالی روستای پرمهر وروستاهای همجوار )

آدرس:استان  اردبیل.شهرستان گرمی.بخش موران.روستای پرمهر منزل آقای مرتضی علیمحمدی


هیئت متوسلین حضرت زهرا(س)
بخش موران


]]>
اوخشامالار و آغلاشمالار 2012-11-04T22:04:50+01:00 2012-11-04T22:04:50+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/42 اوخشامالار و آغلاشمالار اوْخشاما(2)و در داغ برادر اوْخشامای زیر را سر می‌دهند:قارداشلار، آی قارداشلاریاغێش یاغار قار باشـلارباجـێـــلار غمــــله‌نه‌ندهگؤیــلۆن آلار قارداشــلارو زبانحال حال مادر فرزند مرده را این چنین داد می زنند:داغلار باشێ چمه‌نلرکهلیکله‌ر داغدا دنـله‌راوْغلـۇ اؤلـــه‌ن آنانێـناۆره‌گـی تئز وره‌ملـه‌ر اۇلدۇز گؤیه دۆزۆله‌ر - علیخۇمار گؤزله‌ر سۆزۆله‌رآهۇ مله‌ر، سس گله‌ر - بالامنیم قلبیم اۆزۆله‌ر – علی من گۆل اکیب درمه‌دیماوْغۇل دادێن بیلمه‌دیمهای دۆشدۆ اوْخلا اوخشامالار و آغلاشمالار
 اوْخشاما(2)

و در داغ برادر اوْخشامای زیر را سر می‌دهند:

قارداشلار، آی قارداشلار

یاغێش یاغار قار باشـلار

باجـێـــلار غمــــله‌نه‌نده

گؤیــلۆن آلار قارداشــلار

و زبانحال حال مادر فرزند مرده را این چنین داد می زنند:

داغلار باشێ چمه‌نلر

کهلیکله‌ر داغدا دنـله‌ر

اوْغلـۇ اؤلـــه‌ن آنانێـن

اۆره‌گـی تئز وره‌ملـه‌ر

 

اۇلدۇز گؤیه دۆزۆله‌ر - علی

خۇمار گؤزله‌ر سۆزۆله‌ر

آهۇ مله‌ر، سس گله‌ر - بالا

منیم قلبیم اۆزۆله‌ر – علی

 


من گۆل اکیب درمه‌دیم

اوْغۇل دادێن بیلمه‌دیم

های دۆشدۆ اوْخلانمێسان

اوْخ یاروْوی -بالا- گؤرمه‌دیم ----[یاراوۇ]

 

باغلێ قالێب اللـه‌رین

پارچالانێب حنجه‌رین

گۆلمه‌دین بیر یول منه

اوْخا گۆله‌ن – بالا- لبله‌رین

 

غمله‌ریمی سانارام

زیلفله‌ریمی یوْنارام [یوْلارام]

گهواره‌وی ترپه‌دیب

لای‌لای چالێب یانارام

 

آهو کیمی مله‌ره‌م

قان یاش گؤزه اله‌ره‌م

سنی سالێب یادیمه –علی

قۇنداق آچێب بله‌ره‌م

 

عئشقون آتێب منظه‌ره – علی

بالا- آدۇن دۆشۆب دیللـه‌ره

قلبی یارالێ آنان – بالا

قۇربان خۇمار گؤزله‌ره – بالا

 

آللاه اکبر دئییر علی: (سینه زنی متوقف می شود و مجلس اوج می گیرد. اوْخشاماهای بعدی جانسوزتر می شود)

 

آلنۇندا قارا تئلون – بالا

گؤرمه‌دیم –آی- شیرین دیلون

قالدێ سنده‌ن یادێگار

سینه‌مده –بالا- دێرناق یئرون

 

گۆندۆز گئجه – بالا- آغلارام

بالا- اۆره‌ک باشێن داغلارم

گلسوْن منیم سینه‌مه – بالا

اوْخ یاروْوۇ باغلارام – بالا

 

سێنێب منیم شه‌په‌ریم

قان اوْلۇب اشک-ی-تریم

سۇ ایچمیشه‌م –بالا-سۆد گلیب

الوْو وئرئی – بالا- دؤشله‌ریم

 

اینجیدیب عاله‌م منی

درده سالێب غم منی

بالا- دؤشۆمۆ سۆد آغرێدار

گل سینه‌مه ام منی

 

باغچادا گۆل درمیشه‌م

دیلبه‌ره گؤنده‌رمیشه‌م

بیر اوْلان آللاهیمه – بالا

سنی‌ قۇربان وئرمیشه‌م

فرود از اوج:

فله‌ک دانێب دۇزۇوۇ

باتێرێب اۇلدۇزۇوۇ

تارێ قبۇل ائله‌سین

منیم املیک قۇزۇمۇ

 

ظالێم گؤزۆ اوْیمادێ

آنان سنده‌ن دوْیمادێ

آیاق دۆتۆب گزمه‌گه‌- علی

فله‌ک سنی قوْیمادێ

 

آنان زیلفین هؤرمه‌ییب

سن‌سیز آغ گۆن گؤرمه‌ییب

هئچ قانادێ باغلێ قۇش - علی

سن کیمی جان وئرمه‌ییب – بالا

 

علی- چێرمادێن دوْرانۇوۇ

آلدێ عطه‌ش جانۇوۇ

اوْخ وۇران صیادیده‌ن

تاری آلار –بالا- قانۇوۇ

چند اوْخشاما از روستای باغ‌معروف تبریز:

داغلار دالی قرانلێخ

سۇلار گلیر بۇلانلێخ

گئجه‌له‌ریم اوْلدێ گۆندۆز

گۆندۆزله‌ریم اوْلدێ قرانلێخ

 

کؤنه‌یین آبێ ده‌ییر

یوموشام آبی ده‌ییر

سنین او جوان ( مظلوم) جانین

قره یئیب آبی ده‌ییر

 

کؤنــه‌یین آغ ساخــلارام

یـۇوارام آغ ساخـــــلارام

بیرده قاپێمنان گیرسـه‌ن

سنی قوْناخ ساخــلارام

اینک چندین اوْخشامای دیگر از تورک خلق ادبیاتی – یازان علیرضا صرافی

آغاجدا خزه‌ل آغلار

دیبینده گؤزه‌ل آغلار

بئله اوْغلۇ اؤله‌ن آنا

سرگردان گزه‌ر آغلار

 

کوچه ده خوْنچا گئده‌ر

ایچینده نیمچه گئده‌ر

عاله‌مین گۆلۆ گئتسه

بیزیمکی قوْنچا گئده‌ر

 

آغلایان باشدان آغلار

کیپریکده‌ن ،قاشدان آغلار

قارداشێ اؤله‌ن باجێ

دۇروب،اوْباشدان آغلار

 

هر یئرده دومان گؤرسه‌م

غوصصه‌یه یانان گؤرسه‌م

اۆره‌ک یانار،آلێشار

اۇجا بوْی جاوان گؤرسه‌م

 

قێزیل گۆل کوْلدا قالدێ

درمه‌دیم کوْلدا قالدێ

دۆشمه‌ن ائوین یێخیلسێن

گؤزله‌ریم یوْلدا قالدێ

 

گؤرۆنه‌ن داغلار ایمیش

اۆستۆنده باغلار ایمیش

آنا بالادان آیرێ

نه یامان آغلار ایمیش

 

گؤزۆم قالدێ یوْلۇندا

قان دۇردو ساغ – سوْلۇندا

بالا آنان اؤله‌یدی

یارا واردێر قوْلۇندا

 

آهۇلار تک مله‌ره‌م

اۆزه قان یاش اله‌ره‌م

قانا باتمێش بله‌گین

گاه آچێب،گاه بله‌ره‌م

 

هیجرینده آغلارام من

عاله‌می داغلارام من

اوْتاغێوێن قاپێسێن

هی آچێب،باغلارام من

 

بۆلبول گۆلشه‌نه گلدی

نه گلدی ،منه گلدی

منی گؤره‌نله‌ر دئییر:

اوْغۇلسۇز ننه گلدی

 

داغلار داغێمدێر منیم

غم اوْیناغێمدێر منیم

دیندیرمه قان آغلارام

یامان چاغێمدێر منیم

 

کؤینه‌گیوی یۇمارام

ایسلاتمارام،یۇمارام

بوْش یئریوی گؤره‌نده

گؤزله‌ریمی یۇمارام

 

عزیزیم اۇلو داغلار

چشمه‌لی، سۇلو داغلار

بۇردا بیر ایگید اؤلۆب

گؤی کیشنه‌ر بۇلود آغلار

 

من اؤلدۆم آغلاماقدان

باغا سۇ باغلاماقدان.

باغدا یارپاق قالمادێ

یاراما باغلاماقدان

 

اوْتای بۇتایا باخار

آراسێندان چای آخار

چێخسێن منیم گؤزله‌ریم

سنسیز دونیایا باخار

 

آناسێ یانار آغلار

حریفی قانار آغلار

آنا دئییر گؤوه‌رچین

تابۇتا قوْنار آغلار

 

بۇ داغدا اوْزان آغلار

اوْد یانار ،قازان آغلار

غۆربه‌ت یئرده اؤله‌نین

قبرینی قازان آغلار

 

قاراباغ وطه‌نیمیز

هئچ دۇرماز یاتانێمێز

بیزیمکی قوْنچا گئده‌ر

حاصیله یئته‌نیمیز

(آغ کؤینه‌ک- 25/9/1387)

]]>
اوخشامالار و آغلاشمالار 2012-11-04T21:53:52+01:00 2012-11-04T21:53:52+01:00 tag:http://moranli.mihanblog.com/post/41 اوخشامالار و آغلاشمالار اوْخشاما(1)ادبیات مرثیه ای ترکی دارای سابقه تاریخی و وسعت و گسترش فراوان آن چنان در بین ترکان اهمیت یافته است که جز لاینفک زندگی آنان گشته است و به جرات می توان گفت که این شاخه از ادبیات مکتوب تنها شاخه‌ای است که می توان نام ادبیات کاربردی و عام برای آن به کار برد. ادبیاتی که همه مردم ترک در سال حداقل 20 روزی به طور مستقیم با آن سروکار دارند و خیلی ها ابیاتی از آن را حفظ هستند. اما این شاخه مکتوب ادبیات ترکی نیز ریشه ای در ادبیات شفاهی مردم دارد که بهترین اوخشامالار و آغلاشمالار
 اوْخشاما(1)

ادبیات مرثیه ای ترکی دارای سابقه تاریخی و وسعت و گسترش فراوان آن چنان در بین ترکان اهمیت یافته است که جز لاینفک زندگی آنان گشته است و به جرات می توان گفت که این شاخه از ادبیات مکتوب تنها شاخه‌ای است که می توان نام ادبیات کاربردی و عام برای آن به کار برد. ادبیاتی که همه مردم ترک در سال حداقل 20 روزی به طور مستقیم با آن سروکار دارند و خیلی ها ابیاتی از آن را حفظ هستند. اما این شاخه مکتوب ادبیات ترکی نیز ریشه ای در ادبیات شفاهی مردم دارد که بهترین دلیل برای این امر "اوْخشاما" می باشد. در این مجال سعی خواهیم کرد نگاهی به اوْخشاماها داشته باشیم.

 

 

اوْخشاما به زبان آوردن خصوصیات خوب اخلاقی و رفتاری شخص درگذشته بر سر مزارش است [البته در مجلس عزاداری نیز بیان می شود] که با سبک و شیوه خاصی گفته می‌شود. اوْخشاما آن‌قدر جانسوز است که هرکس معنی آن را هم نفهمد به خاطر لحن خواندن اوخشاما تحت تأثیر قرار می‌گیرد.اوْخشاما فقط در قالب بایاتی که یک قالب خاص در شعر ترکی است گفته می‌شود. بایاتی قدیمی‌ترین قالب شعر ترکی است. در حال حاضر بایاتی‌های زیادی وجود دارد که شاعر هیچ‌کدام از آن‌ها مشخص نیست. بایاتی چهار مصرع دارد. هر مصرع هفت هجایی به دو قسمت 3 و 4 هجایی تقسیم می‌شود که در هر قسمت باید یک کلمه یا جمله کامل بیاید*

اوْخشاماها را شاید بتوان همان آغێ‌های ترکی باستان دانست همان ها که در مرگ بزرگان و امیران و شاهزادگان ترک سروده می شد و نمونه‌هایی از آندر مرگ الب ارتنکا یعنی افراسیاب شاهنامه سروده شده است (کاشغری 1985ـ1986 ج 3 ص 149 368 د.ا.ترک ج 4 ص 192 کوپریلی ص 47 بانارلی ج 1 ص 14). بندهایی از این مرثیه در دیوان لغات الترک (ج 1 ص 41 همو 1375ش ذیل «الب») نقل شده است:

آلـپ ارتــونقـا اؤلــدو مــی

ایس‌سیز آجی کالدی می

اؤزلک اؤجـون آلــدی می

ایمــدی یـۆرک ییـرتیـلیــر

(آیا آلپ ارتونقا کشته شد؟

آیا فقط تلخی و ناکامی باقی ماند؟

آیا توانست انتقامش را بگیرد؟

حالا دیگر پاره پاره می‌شود)

حالا شعر فوق را با نمونه زیر که الان رواج دارد مقایسه کنید:

آغــلایان باشــدان آغــلار

کیپریکدن، قاشدان آغـلار

قارداشــی اؤلـه‌ن باجـی

دورار اوْبـاشــدان آغـــلار

(گریه کننده یکسره می‌گرید

او با مژه‌ها و ابروانش می‌گرید

خواهری که برادرش مرده است

وقت سحر برمی‌خیزد و گریه می‌کند)

اوْخشاماها نیز در محتوای خود دارای مضامین مختلفی می باشند از وصف سمبولیک گرفته تا اسم بردن واضح و بیان خوبی شخص مورد نظر که به نظر من هر چه به وصف فردی نزدیک می شویم اصطلاح اوْخشاتما مناسب‌تر است.

اوْخشاماها در مجالس زنانه توسط زنی که آغلاشما را هدایت می کند بیان می‌شود و در مجالسی که نوحه‌خوان هست توسط وی بیان می‌شود در بیان و اجرای اوْخشاما ایفای همراه با سوز و گداز اوْخشاما که جز ذات آن است اهمیت فراوانی دارد و به همین خاطر هر کسی نمی تواند آنرا درست ادا کند. و درست به همین دلیل است که در بین مداحان بزرگ فقط چند نفری قادر به خواندن اوْخشاما می باشند.

در خواندن اوْخشاما به دلیل اینکه اکثر مردم با شعر و محتوای آن آشنا هستند همخوانی نیز صورت می گیرد و به عبارتی نوعی "آغلاشما" هم هست.

در آغلاشما هنگامی که زنان (بالاخص مادر و خواهران متوفی) برای فرد خاصی (معمولا" عزیزان و نزدیکان عزیز از دست رفته) گریه و شیون می کنندو در رثای او می سرایند و مجلس ترحیم را پرسوز و گداز می کند علاوه براوْخشاماهای مرسوم نوعی متن (نثر) نیز استفاده می کنند که بیشتر با کلمه لای-لای شروع می شود و دارای الفاظ و تعابیر بسیار پرسوز و گداز است ولی مثل اوْخشاما دارای وزن و فرم خاصی نیستند. و این نوع زمزمه کردن را در منطقه ما "آغلاشما" (همان اوْخشاتما که بیان شد) می‌گویند. (اوْ قادێن بالاسێنا آغلاشما دئییر آغلایێر) و این زمزمه در مجلس زنان معمولا" بین زنان به نوبت (مخصوصا" پیرزنان) تکرار می شود. و اهم گفته‌ها را می توان در عبارات زیر بیان کرد: با گفتن لای-لای و اسم بردن از متوفی (اگر با فرد نسبت داشته باشد از کلمه نسبت فامیلی استفاده می شود) شروع و با بر شمردن چند خصوصیت و ابراز دلسوزی از مرگ وی تمام می‌شود.  و البته همان طور که گفتم این را نیز باید نوعی اوْخشاما به حساب آورد. (خانمی کهاوْخشاتما را تمام کرد به یکی دیگر می گویند: سن اوْخشا، و همانطور که گفتیم مخصوص مجلس زنان است، ولی گاها" در مجالس عزاداری نیز توسط مداحی با همراهی جمع بصورت تیکه های کوچکی اجرا می شود) برای مثال متن زیر در رثای فرزند توسط مادر داغداری بیان می شود:

«یاندێم یاناسان ، اۇجا بوْی بالامێ دوْیۇنجا گؤرمه‌دیم ، آنان اؤلسۆن ، کاش قایێدێب من یئریوه اؤله‌یدیم ، یارالێیام بالام هئی و ...»

و یا قطعه زیر داغ دل مادری را در از دست دادن نوزاد عزیزش بیان می کند:

«بئشیگین مرمر باشێ                  یاندێ اۆره‌گیم باشێ»

البته بعضی از این اوْخشاتماها به علت طبع شعری گوینده‌اش دارای وزن خاصی بوده و ماندگار گردیده است. که برای نمونه اوْخشاتماهای دختر علی اکبر سلطان (از قارا پاپاق های استر آباد)، بنام تئللی خانم که در مرگ پدرش در مجلس سوگواری بالبداهه سروده است (مئهران بهاری)

هراتین قالاسێندا
لشکرین آراسێندا
سلطان ده‌ده‌م جنگ ایله‌ر
قان آخار یاراسێندا.

الینده قمچی گئزه‌ن
دیزینه‌جک چکمه چئکه‌ن
استر آباد حربینده
ایگیتله‌ر یئره توکه‌ن

و نیز این ترجیع بند:

دیزینه‌جک چکمه‌لی
دیرسه‌گه‌جک دۆگمه‌لی
اَینێ ماهۇت گئیمه‌لی

آغام ده‌ده‌م خان ده‌ده‌م
مئیداندا سلطان ده‌ده‌م.

یئتیمله‌رین اؤرتۆسی
اۆزۆ قوْنداق اؤپۆسی
درین سۇلار کؤرپۆسی

آغام ده‌ده‌م خان ده‌ده‌م
مئیداندا سلطان ده‌ده‌م.

ائوده محبت‌لی آتام
دروازه کۆره‌کلی آتام
قۇرقوشوم بیلک‌لی آتام

آغام ده‌ده‌م خان ده‌ده‌م
مئیداندا سلطان ده‌ده‌م.

ماهوتین (ماهوتویون) ساخلارام.
بَئسله‌ره‌م ساغ ساخلارام.
اوْغلۇن جنگه گئدنده.
بوْی چینینه ساللارام

آغام ده‌ده‌م خان ده‌ده‌م
مئیداندا سلطان ده‌ده‌م.

چنانچه در ترجیع بند بالا ملاحظه می شود در اوْخشاتما سعی در توصیف قد و قامت و اخلاق متوفی است. و به خاطر همین هم چنین وصفهای ماندگار نبوده مگر اینکه دارای خصوصیت خاصی باشد. در اوْخشاتمای معمولی علاوه بر آن حرف و سخنانی که فرد داغدار احساس درونی خود را نشان می دهد در هنگام ابراز نارحتی خود به خاطر از دست رفتن عزیزی شروع به توصیف اینکه او چه بلند قد بود و چه بازو و پنجه ای داشت می کند و البته که اغراق نیز در این گفته ها به چشم خواهد خورد.

به اوْخشاتماها در دده قورقود کیتابی نیز برمی خوریم:

وای آل دۇواغێم ییه‌سی

وای آلنێم باشێم اۇمۇدۇ

وای شاه ایگیدیم

دوْیۇنجا اۆزۆنه باخمادێغێم خانێم ایگیت

هارا گئتدین،منی یالقێز قوْیۇب؛ جانێم ایگیت

گؤز آچێبان گؤردۆگۆم،

کؤنۆل وئریب، سئودیگیم

بیر یاسدێقدا باش قوْیدۇغۇم

یوْلۇندا اؤلدۆگۆم،قۇربان اوْلدۇغۇم

وای قازان خانێن ایناغێ،

وای قالێن اوْغۇزۇن ایمره‌نجیسی بئیرک

اوْخشاماها گرچه در هر مراسم عزاداری بیان می شوند ولی به تناسب مجلس بیان می شوند و در مجالس عزاداری امام حسین (ع) نیز با توجه به موضوع مرثیه و اینکه برای کدامیک از دلاوران دشت بلا خوانده می شود به تناسب آن نیز اوْخشاما بیان می شود. که به ذوق و سلیقه مداح نیز بستگی دارد. اما چنانچه قبلا" گفته شد. هر مداحی نمی تواند اوْخشاما بخواند. و دوم اینکه اوْخشاما در اوج مرثیه بیان می شود و همراه با آغلاشما و همراهی مستمعین است. مثلا" اوْخشامای زیر از زبان حضرت ابوالفضل (ع) بیان می شود:

بیلمه‌یه‌نله‌ر بیلدی گل

غم اۆره‌گیم بؤلدی گل

پرچه‌میوه صاحیب اوْل

اباالفضلین اؤلدی گل

(هرکس نمی‌دانست، خبردار شد

غم، دلم را به دو نیم کرد

پرچمت را بردار

بیا که ابوالفضلت کشته شد)

یا در بیان مصیبت حضرت زهرا (س) و مادر از بایاتی زیر استفاده می شود:

باغدان باغا گلمیشم

گۆل درماغا گلمیشم

ایتیرمیـشــم آنامـــێ

آختارماغا گلمیشــم!

در فراق عزیز از دست رفته سروده می‌شود:

کؤینه‌گین آغ ساخـــلارام

یـۇیـــارام آغ ساخــــلارام

بیرده منه قـوْناق گلسه‌ن

یۆز ایل قوْناق ساخــلارام

 

قیزیل گۆل اوْلمایایــدێ

سارالێب سوْلمایایـدێ

بیر آیرێلێـق بیر اؤلـــۆم

هئچ بیری اوْلمایایــدێ

ادامه مطلب در پست بعدی


]]>